Saturday, May 21, 2005

വരമൊഴി

വര + മൊഴി ആണു വരമൊഴി. വരകളില്‍ക്കൂടി പ്രകടമാകുന്ന മൊഴി. ലിഖിതഭാഷയെന്നര്‍ത്ഥം. ഇതിനു വിപരീതമായി സംസാരത്തില്‍ക്കൂടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മൊഴിയെ വായ്‍മൊഴി എന്നു പറയുന്നു.

സിബുവിന്റെ വരമൊഴിക്കു് ആ പേര്‍ വളരെ അന്വര്‍ത്ഥമാണു്. (ആ പേര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ആളിന്റെ പേര്‍ സിബു എവിടെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇപ്പോള്‍ കിട്ടുന്നില്ല. ആ മഹാനു നമോവാകം.) നോക്കുക:

  • വരകള്‍ കൊണ്ടുള്ള മൊഴി. കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പല വരയും കുറിയും കൊണ്ടു മലയാളം കാണിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യ. അതാണല്ലോ വരമൊഴി.


  • മൊഴി എന്നതു വരമൊഴിയിലെ transliteration scheme ആണു്. വരം എന്നതിനു ശ്രേഷ്ഠം എന്നും അര്‍ത്ഥമുണ്ടു്. വരമൊഴിക്കു "ഏറ്റവും നല്ല transliteration scheme ഉള്ള വിദ്യ" എന്നും പറയാം. മൊഴി ഏറ്റവും intuitive ആയതിനാല്‍ ഇതും വരമൊഴിക്കു യോജിക്കും.


  • മലയാളികള്‍ക്കു്, പ്രത്യേകിച്ചു് കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ എഴുതുന്ന മലയാളികള്‍ക്കു്, ഒരു വരമായി വന്ന മൊഴി എന്ന അര്‍ത്ഥവും പറയാം. വരമൊഴിയും അതിന്റെ പിന്‍ഗാമിയായ കീമാനും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇത്രയും മലയാളബ്ലോഗുകളും ഗ്രൂപ്പുകളും ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ എന്നു സംശയമാണു്. എനിക്കു് എറ്റവും സമഞ്ജസമായി തോന്നുന്നതു് ഈ അര്‍ത്ഥമാണു്.

മലയാളത്തിനു കിട്ടിയ ഈ വരദാനം ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതു മലയാളം ബ്ലോഗുകളിലും അക്ഷരശ്ലോകഗ്രൂപ്പിലുമാണു്. വരമൊഴിയുടെ മാഹാത്മ്യം ശരിക്കറിയുന്നതു് അവരാണു് - സിബുവിനെക്കാളും. "കവിതാരസചാതുര്യം വ്യാഖ്യാതാ വേത്തി നോ കവിഃ സുതാസുരതസാമര്‍ഥ്യം ജാമാതാ വേത്തി നോ പിതാ" എന്ന രസികന്‍ സംസ്കൃതശ്ലോകത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചു് ഞാന്‍ ഇങ്ങനെ പറയട്ടേ:

വരമൊഴിയുടെ മേന്മ നമ്മളെല്ലാ-
വരുമറിയും, സിബുവെന്തറിഞ്ഞു പാവം!
മരുമകനറിയും സുതയ്ക്കു വായ്ക്കും
സുരതപടുത്വ, മതച്ഛനെന്തറിഞ്ഞു?

16 Comments:

At 12:49 PM, Blogger .::Anil അനില്‍::. said...

ഭംഗ്യായി. രസികന്‍.

 
At 12:16 AM, Anonymous Sunil said...

വരമൊഴി, സിബുവില്‍നിന്നും വളര്‍ന്നു.
അച്ഛനേക്കാളും വലിയ മകന്‍!
Death of the author എന്നൊക്കെ അരൊക്കേയോ പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ട്‌!

 
At 8:15 AM, Anonymous Anonymous said...

Dear Sir,

Let me introduce myself as Vijayakumar from India and now in Germany pursuing my education. I am an enthusiastic learner of Sanskrit. I must thank you for your valuable efforts.

Recently while discussing with my colleaques about Sanskrit, there were two questions arised which none-of-us were able to clarify ourselves. It seems to be easy questions but we couldn't answer due to our limited knowledge.

1. There are three words commonly used to scold people in 'lighter-veins' namely, Pirammakhatti, Mandoo, and Asamanjam. I was wondering for the meaning for these words and have no idea what does it means and the context of usage.

2. Gamaa gamastham gamanavee shoonyam
chitrupe roopam thimiraa pahaaram
pashyaa imithe sarva janaam rathmsam
namaami hamsam paramartha roopam

This verse we heard from an audio and was wondering for the source and meaning. Although I have tried to transliterate, I am sure that this would not be exact transliteration.

I here upon request you to kindly consider these questions from a naive person and spare few minutes to clarify the doubts. I thank upon you once again.

Pls mail me at pvkemail@rediffmail.com

With Respects,
Vijayakumar.
Germany.

 
At 10:40 AM, Blogger ഉമേഷ്::Umesh said...

Dear Vijayakumar,

Thanks for reading my blog. Glad to know that it was informative to you.

I don't have much clue about your questions. Let me try what I can do:

1) Pirammakhatti must be പിരാമ്മഹത്തി, a mutilated form of ബ്രഹ്മഹത്യക്കാരന്‍. Killing a brahmin was considered the ultimate sin in ancient times. A result of enforced caste system. (Killing a ശൂദ്രന്‍ is sometimes a പുണ്യം. Remember the story about ശ്രീരാമന്‍ & ശംബൂകന്‍.)

2. Mandoo must be മണ്ടു്, a form of മണ്ടന്‍ or മണ്ടൂസ്, or it may be a form of മണ്ഡൂകം, meaning a frog, normally referring to a frog in a well, who knows only that well and thinks that it is the world.

3. Asamanjam : I cannot deduce that word from your transliteration. Can you try putting it in Malayalam unicode or in mozhi scheme as specified at http://varamozhi.sourceforge.net/?

4. I haven'e heard that slokam. It seems you meant something like this:

ഗമാഗമസ്ഥം ഗമനാവിശൂന്യം
ചിദ്രൂപരൂപം തിമിരാപഹാരം
പശ്യൈമിതേ സര്‍വ്വജനാമൃതാംസം
നമാമി ഹംസം പരമാര്‍ത്ഥരൂപം

Please mention whether this is the right one. Seems like a praise of the Sun. (Not sure ഹംസം has that meaning. Normally it is used to denote swan. Last line may be നമാമ്യഹം തം... or something similar.)

- Umesh

 
At 3:02 PM, Anonymous Anonymous said...

1)
a. മന്ദന്‍ (retarded- stupid)-> മണ്ടന്‍ - (വാത്സല്യപൂര്‍വ്വം മണ്ടൂ..)

b. മണ്ഡൂകം (like കൂപമണ്ഡൂകം) -> മണ്ടു
(മരത്തവളേ... എന്നു വിളിക്കുന്നതു കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഞാന്‍ ഇഷ്ടംപോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്!)

2. അസമഞ്ജസം എന്നാകാം.
(unbalanced - Not levelheaded - not a sensible person)

It was a common practise to demote the gender to നപുംസകം when abusing a person.
ഉദാ: സ്മാര്‍ത്തവിചാരം ചെയ്ത ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീയെ 'സാധനം' എന്നാണു പിന്നെ വിളിക്കുക!
അസത്ത് എന്ന വാക്കും ഉദാഹരണം.

3. 'അഹം സ:'(I am that) എന്നു വിഗ്രഹിക്കാവുന്നതും പരബ്രഹ്മം, വിഷ്ണു, സൂര്യന്‍, പരമജ്ഞാനി എന്നീ അര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ വരുന്നതുമായി ഹംസ: (ഹംസം എന്നല്ല) എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. (ദ്വിതീയാ-ഹംസം).
(ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസന്‍ എന്നതില്‍ ഈ പ്രയോഗസാധുതയാണുള്ളത്).

എന്നിരുന്നാലും ഉമേഷ് എഴുതിയതുപോലെ പരമാര്‍ത്ഥരൂപമായ അവനെ/അതിനെ ഞാന്‍ നമിക്കുന്നു എന്നാവാനും വഴിയുണ്ട്. (ശ്ലോകം ഇവനും കേട്ടിട്ടില്ല.)

-v

 
At 4:43 PM, Blogger evuraan said...

Killing a ശൂദ്രന്‍ is sometimes a പുണ്യം.

ശൂദ്രനെ ആരു കൊന്നാലും പുണ്യം കിട്ടുമോ? അതോ ക്ഷത്രിയന്‍ തന്നെ കൊല്ലണോ? ശംബൂകന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതു കൊണ്ടാണീ ചോദ്യം.

പിന്നെ, പുണ്യം ആര്‍ക്കാവും കിട്ടുക? കൊല്ലുന്നവനോ, കൊല്ലപ്പെടുന്നവനോ?

--ഏവൂരാന്‍.

 
At 5:06 PM, Anonymous Anonymous said...

പെട്ടെന്ന്‌ നാട്ടിലെ ശിശുമരണനിരക്ക്‌ ഗണ്യമായി വര്‍ദ്ധിച്ചു!

ജനസംഖ്യ എടുക്കുന്നവര്‍ മാത്രമല്ല, മരിച്ചുപോകുന്ന കുട്ടികളുടെ അച്ഛനമ്മമാരും കൊട്ടാരത്തില്‍ വന്ന്‌ രാജാവായ ശ്രീരാമനോട് പരാതി പറയാനും കണ്ണുനീര്‍ വാര്‍ക്കാനും തുടങ്ങി.

അങ്ങനെയാണ്‌ വസിഷ്ഠരുടെ ഉപദേശം തേടിയത്.
മഹര്‍ഷി പ്രശ്നവശാല്‍ കണ്ടത് ഏതോ ഒരാള്‍ എവിടെയോ ഒരിടത്തിരുന്ന്‌ അനര്‍ഹമായൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു!


വിമാനത്തില്‍ പറന്നു നടന്ന്‌ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്‍ രാജ്യം മുഴുവന്‍ സര്‍വ്വേ നടത്തി.
അപ്പോള്‍ കണ്ടു, കീഴെ ദണ്ഡകാരണ്യത്തില്‍ ഒരുവന്‍ തീകൂട്ടി പുകച്ച് അതിനു മുകളില്‍ തലകീഴായി തൂങ്ങിക്കിടന്ന്‌ ധൂമപാനം ചെയ്യുന്നു!
അങ്ങനെ പുകയും വലിച്ചു തപസ്സുചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ശൂദ്രമുനിയായിരുന്നു ശംബൂകന്‍.

തീര്‍ച്ചയായും ആളെ അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ!

കടവാവലുകളും ഭാംഗും ശിശുമരണങ്ങളും തമ്മില്‍ വല്ല ബന്ധവുമുണ്ടോ?

-വി.

 
At 5:12 PM, Blogger evuraan said...

ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പോള്‍ മനസ്സിലായി. പുകവലി (കഞ്ചാവോ, വെറും പുകയിലയോ എന്തുമാകട്ടേ..!!) പൌരാണിക കാലം തൊട്ടേ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണു.

പുകവലിക്കുന്ന വേറേതെങ്കിലുമൊരു പാപിയേയും പറ്റി എവിടെങ്കിലും പരാമര്‍ശമുണ്ടോ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളില്‍?

-ഏവൂരാന്‍.

 
At 7:39 AM, Blogger ഉമേഷ്::Umesh said...

ഹംസശബ്ദത്തിനു സൂര്യനെന്നു് അര്‍ത്ഥമുണ്ടു്. ഇരുട്ടിനെ ഹനിക്കുന്നവന്‍ എന്നര്‍ത്ഥം. "ഭാനുര്‍ഹംസസ്സഹസ്രാംശുസ്സവിതാ തപനോ രവിഃ" എന്നു് അമരകോശം.

അപ്പോള്‍ അതൊരു സൂര്യസ്തുതി തന്നെ.

- ഉമേഷ്

 
At 12:48 PM, Anonymous Anonymous said...

हंसं എന്നാണോ അതോ हंसः എന്നോ?

--वि

 
At 12:58 PM, Blogger ഉമേഷ്::Umesh said...

ഹംസം എന്നു തന്നെ. ഹംസഃ എന്നതു പ്രഥമ. ഹംസം എന്നതു ദ്വിതീയ. ഹംസനെ എന്നര്‍ത്ഥം.

വിശ്വം, ദേവനാഗരി യൂണിക്കോഡ് എങ്ങനെയാണു് എഴുതുക? അനിലും എഴുതുന്നതു കണ്ടു.

- ഉമേഷ്

 
At 2:12 PM, Blogger .::Anil അനില്‍::. said...

ഓഹോ. ഈ वि എന്നുപറയുന്നത് വി.പ്ര യാണോ? എങ്കി‌ല്‌ िव എന്നായിരുന്നില്ലേ എഴുതേണ്ടിയിരുന്നത്?

ഉമേഷ്, ഞാന്‌‍ ചെയ്തത് കാരക്ടര്‌‍ മാപ്പില്‌ ഏരിയല്‌ യുണിക്കോഡ് എം.എസ്. ഫോണ്ട് കയറ്റി തക്കിടതരികിടഞെക്കല് മാത്രമാണ്‍ . അതെടുത്ത് ഇവിടൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു.
വി.പ്ര.യോ?

 
At 10:47 PM, Blogger സിബു::cibu said...

വരമൊഴിയെ പറ്റിയുള്ള ഈ നല്ലവാക്കുകള്‍ കേട്ട്‌ എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം. എങ്കിലും ഒരുകാര്യമോര്ക്കണം. ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് വസന്തത്തിന്റെ പിന്നിലെ കെവിന്റെ അഞ്ജലിയുടെ പങ്കൊരിക്കലും മറക്കരുത്‌. വരമൊഴി ഏകദേശം ഈ പരുവത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലമെങ്കിലും ആയി ഉണ്ടായിരുന്നു..

ഒരു ഫോണ്ടുണ്ടാക്കുക വളരെ അദ്ധ്വാനമുള്ള പണിയാണ്‌. ഒരു സാമ്പിളിന്‌ fontforge ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോണ്ടില്‍ ഒരു പുതിയ ചിഹ്നം ചേര്ത്തു നോക്കൂ...

 
At 8:44 AM, Blogger dotcompals said...

dear Umesh, I am Prashanth Nair from Palakkad. i'd like to set up a Malayalam Blog for my website www.TattaMangalam.com .
What are the prerequisites for the same.
Can the enduser can read the malayalam correctly in their browser? what are the prerequisites there? Hope u can helm me on this.
regards
dotcompals

 
At 12:01 PM, Anonymous Anonymous said...

സിബുവിനും,പെരിങൊ...ഇതിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും

 
At 1:38 AM, Blogger savad p said...

Can I have your mail ID

 

Post a Comment

<< Home